ỦY BAN NHÂN DÂN

THIỆU TIẾN

 

            Số: 05 /KH - UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Thiệu Tiến, ngày 25 tháng 05 năm 2018                               

            

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

          Thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2005 đã được sữa đổi bổ sung năm 2007, năm 2012 và các chỉ thị, Nghị quyết của Trung Ương, chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;

UBND xã Thiệu Tiến xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham những năm 2018 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo điều hành công tác PCTN; Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác PCTN trên địa bàn xã theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

          - Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạnh, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN; xây dựng chính quyền xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          - Gắn công tác PCTN với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, kế hoạch công tác của các cấp, các ngành.

          2. Yêu cầu:

          - Cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn hậu quả do tham nhũng gây ra.

          - Xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đối với công tác PCTN.

          - Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở gây khó khăn cho công tác PCTN.

          - Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTN. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ xã, ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức thành viên của MTTQ trong giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

          - Công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, tránh hình thức, chiếu lệ.

          II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Chủ tịch UBND xã thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm; xây dựng kế hoạch PCTN của xã, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các lĩnh vực thực hiện nội dung PCTN; chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn xã trong việc thực hiện quy định về PCTN.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã.

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như:

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của BCH TW Đảng và Chính phủ về phòng chống tham nhũng, lãng phí mà tập trung là Nghị quyết hội nghị lần thứ III của BCH TW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vưới công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết luận số 21 KL/TW ngày 25/05/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vưới công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư TW Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng đã được sữa đổi bổ sung năm 2007 và năm 2012; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 ncuar Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và thông tư hướng dẫn số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013; chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/06/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ thị số 06-CT/HU ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí”.

Thường xuyên đăng tin lên cổng thông tin điện tử của xã về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cũng như biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, đấu tranh xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm tham nhũng.

3. Thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức:

- Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của UBND xã theo quy định của luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan với hình thức bắt buộc và công khai trên trang thông tin điện tử của xã.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị mình theo nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều luật PCTN.

b) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Các ngành, các lĩnh vực, cán bộ tài chính kế toán thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động của đơn v; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình; tổng hợp kết quả, báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn theo quy định.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của thủ tướng chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở; quyết định  số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương; chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng v.v đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm của trung ương, của tỉnh, của huyện.

          d) Thực hiện minh bạch tài sản – Thu nhập.

          - Chỉ đạo thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của luật PCTN; các nghị định, thông tư, chỉ thị của Đảng, chính phủ, thanh tra chính phủ v.v kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Thực hiện  nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, kiểm soát về biến động tài sản, thu nhập. 

          đ) Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

          - Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của luật PCTN; nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 107/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

          - Định kỳ kiểm điểm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

          e) Cải cách hành chính, phương thức thanh toán:

          - Về cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của chính phủ về ban hành chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính theo nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010; nghị định số 92/2017/NĐ-CP của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

          Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời các công việc hành chính của người dân, doanh nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, trang bị thiết bị cho bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” tại xã. Đề nghị huyện bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức xã; thực hiện đạo đức công vụ; thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ tthông tin vào công tác quản lý.

          - Phương thức thanh toán: Liên tục thực hiện quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh việc thanh toán thanh toán không dùng tiền mặt trong đơn vị.

          4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

          a) Công tác tự kiểm tra nội bộ.

          Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa kịp thời, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán của đơn vị.

          b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng.

          Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

          5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội.

          - Lãnh đạo UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên thực hiện quy định của pháp luật về PCTN; xem xét kiến nghị của UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; xử lý kịp thời các kiến nghị, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện công tác PCTN theo những quy định của pháp luật.

          - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, PCTN nói riêng; đưa nội dung PCTN vào các nội dung tuyên truyền của xã trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hội nghị, cuộc họp.

          III. Tổ chức thực hiện.

1.     Lãnh đạo UBND xã.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong PCTN, cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định.

- Phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng ngành, từng lĩnh vực, khắc phục tình trạng chồng chéo, quy định trách nhiệm đúng vị trí công tác.

- Chỉ đạo nghiêm việc thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động về phương thức, phạm vi, thời gian công bố, công khai.

- Tập trung xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là tố cáo, phản ánh trong nội bộ; kịp thời phối hợp, thông tin về việc phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực. Bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.  Khen thưởng những người tích cực phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý kịp thời các vi phạm.

          2. Một số nhiệm vụ cụ thể.

          - Văn phòng UBND xã gửi kế hoạch tới các ngành, các lĩnh vực; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, dự thảo báo cáo công tác PCTN trình lãnh đạo UBND báo cáo theo quy định. Đề xuất xử lý hoặc kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện PCTN.

          - Công an xã: Chủ động nắm tình hình, thông tin phản ảnh trong nội bộ nhân dân, báo cáo, phản ảnh về trường trực Đảng, lãnh đạo UBND xã, tham mưu xử lý các vụ việc trong công tác PCTN.

          - Công chức văn hóa: Tổ chức tuyên truyền luật PCTN, các quy định, kế hoạch PCTN đến mọi người dân.

          - Các ngành, các lĩnh vực quán triệt, triển khai kế hoạch PCTN của xã vào lĩnh vực cụ thể của ngành mình, phát hiện, báo cáo, tham nhũng; xử lý các vụ việc liên quan đến PCTN.

          - Đề nghị UBMTTQ xã, các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung về PCTN; phổ biến pháp luật về PCTN, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2018 trên địa bàn.

          UBND xã yêu cầu các ngành, các lĩnh vực triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo về UBND để xử lý kịp thời.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện. B/C;

- Thanh tra huyện. B/C;

- BTV Đảng ủy. B/C;

- TT HĐND xã. B/C;

- Lãnh đạo UBND;

- Các ngành, các lĩnh vực;

- 5 thôn;

- Lưu: Văn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 Ngô Ngọc Thiềng

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT