mỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THIỆU TIẾN CHUNG TAY XÂY DỰNG HUYỆN NTM

Đăng lúc: 02/11/2021 (GMT+7)
100%

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ RÁC THẢI CỦA XÃ THIỆU TIẾN GÓP PHẦN TẠO NÊN LÀNG QUÊ SẠCH ĐẸP TRONG XÂY DỰNG HUYỆN NTM

vs 1.jpgvs2.jpgvs3.jpgvs4.jpgvs5.jpgvs6.jpgvs 7.jpg

mỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ THIỆU TIẾN CHUNG TAY XÂY DỰNG HUYỆN NTM

Đăng lúc: 02/11/2021 (GMT+7)
100%

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ RÁC THẢI CỦA XÃ THIỆU TIẾN GÓP PHẦN TẠO NÊN LÀNG QUÊ SẠCH ĐẸP TRONG XÂY DỰNG HUYỆN NTM

vs 1.jpgvs2.jpgvs3.jpgvs4.jpgvs5.jpgvs6.jpgvs 7.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT